ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އަދި ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ވިންޑް ޝޮކް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން IUL)448-TSS/1/2014/7)ފ(14 އޮކްޓޫބަރު 2014) ހުށަހެޅުއްވި އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރީމެވެ.

29 ޞަފަރު 1436

21 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ