ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2015 ޖަނަވަރީ 04 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯހޯލުގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2014 ޑިސެންބަރު 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2014 ޑިސެންބަރު 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެންހުރި ތަންތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުންނާއި އަދި ވެބްސައިޓުން.

[email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

[email protected]

    3317015

26 ޞަފަރު 1436 

18 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ