ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަރުނީޗަރ ގަންނަން

ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ:

މިހޮސްޕިޓަލާއި މިހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފަރުނީޗަރ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

17 އޮފީސް ޓޭބަލް

22 އޮފީސް ގޮނޑި ( ލޯ ބެކް )

18 އޮފީސް ގޮނޑި ( މީޑީއަމް ބެކް )

31 އޮފީސް ގޮނޑި ( ސެކްރެޓޭރިއެޓް )

17 ބެންޗް ސެޓް ( 04 ގޮނޑީގެ )

20 ސްޓޫލް ޗެއަރ

20 ފައިލްރެކް / ބުކް ޝެލްފް

08 ފައިލިންގ ކެބިނެޓް

125 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 31 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މިހޮސްޕިޓަލަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 6620048 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30  ޞަފަރު  1436

22 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ