ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް، ސްކޭނަރ އަދި ޕްރިންޓަރ ހޯދުން

މިހޮސްޕިޓަލާއި މިހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށުން ހިގަމުންދާ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް ތިރީގައިމިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

12 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް

07 ޑޮކިޔުމަންޓް ސްކޭނަރ

08 ޕްރިންޓަރ

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 31 ޑިސެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މިހޮސްޕިޓަލަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށް 6620048 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ޞަފަރު 1436

22 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ