ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް

އެއަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ވ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 8 އެއަރކޮންޑިޝަން ގަތުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)VAH/VAH/2014/10) އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، ދެވަނަ ފަހަރަށް އެފަދަ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، އެއަރކޮންޑިޝަން ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

30 ޑިސެންބަރު 2014 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

04 ޖަނަވަރީ 2015 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6700029 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

30 ޞަފަރު 1436

22 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ