މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 118000ބީޓީޔޫ ގެ "Daikin VRV VeUpQ" ކޮންޑެންސިންގ ޔުނިޓެއް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު PRC/I-2014/131-ފ113 އިޢުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

30 ޞަފަރު 1436

22 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ