މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
11.5މ ގެ ފެރީ ދޯންޏެއް ގަތުން

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 11.5މ ގެ ފެރީ ދޯންޏެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ފެރީ ދޯންޏެއް ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ބީލަމުގެ ބީލަން ފޮތްތައް 24ޑިސެންބަރު 2014 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2014 އަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 08:30 އިން 15:30 އަށް މި ކުންފުނީގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/500 ރ (ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަން ފޮތުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

04 ޖަނަވަރީ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

11 ޖަނަވަރީ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

ބިޑްތައް ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/25000ރ. ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

30 ޞަފަރު 1436

22 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ