ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީއާއި ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަށް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީއާއި ޓްރެއިނިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަަންނަވާނަމަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚުގައި ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިބޭންކުގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން (އީމެއިލް)

15 ޖަނަވަރީ 2015

ބުރާސްފަތި

މެންދުރުފަހުގެ 15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

29 ޖަނަވަރީ 2015

ބުރާސްފަތި

މެންދުރުފަހުގެ 15:00

މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްތައް މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

25 ޞަފަރު 1436

17 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ