މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވުނު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ޑިސެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P4219A-04-04-N  (ޢަޒުމް)

* އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: ޢަދުނާން ޢަލީ، ޓޫފްރެންޑްސް / ތ. ދިޔަމިގިލި

2- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P1520A-01-10-T  (ގްރީންޕީސް)

* އުޅަނދުގެ ވެރިފާރަތް: މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ޝަފީޤްގެ / ކ. މާލެ

3- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P2398B-01-07-O  (ފަހިރޯދި)

* އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރަފީޢު، ވިކްޓަރީހައުސް / ލ. މާވަށް

24 ޞަފަރު 1436

16 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ