މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާރކެޓިންގް އެންޑް ގްރެފިކް ޑިޒައިން އޮފިސަރ

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:

މާރކެޓިންގް އެންޑް ގްރެފިކް ޑިޒައިން އޮފިސަރ

މަޤާމު:

 

 

-/5000 ރ - -/5500 ރ އާ ދެމެދު

އަސާސީ މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮށްތު ފައިސާއާއި، ހާޒިރީ އެލަވަންސް އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް: 

  • ކުންފުނީގެ މާކެޓިންގް ޕްލޭންސް އަދި މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރު ކުރުން.
  • ކުންފުނީގެ އިވެންޓްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ތައްޔާރުކުރުން އަދި އަމަލީ ގޮތުން ޕްރޮމޯޓްކުރުން.
  • ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް އަދި ކުރެހުންތަކެއް ޑިޒައިންކުރުން.
  • މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑިޒައިންތަކެއް ތައްޔާރުކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

- ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

- ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ

- ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފެންވަރު ހުރުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖްރިބާ

- މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ސިޓީ

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

- ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

25 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ސިޓީ، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ސިޓީ ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، 21-02 # (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:  career@maldivegas.com 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

18 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ