މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑިއާއި މޭޒު ހޯދަން

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑިއާއި މޭޒު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި މިނިސްޓްރީއަށް ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑިއާއި މޭޒު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް / ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް،

ބުދަ

24 ޑިސެންބަރު 2014

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް / ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް،

ބުދަ

31 ޑިސެންބަރު 2014

11:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ފަހުން މަޢުލޫމާތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

24 ޞަފަރު 1436

16 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ