ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ގޯއްޗާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުސޫލާއި ފޯމު

31 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ