ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮތޯރިޓީއަށް ފަސް ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް

މިއޮތޯރިޓީއަށް ފަސް ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.ވީމާ،މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 ފެބްރުވަރީ 2023 ވާ އަންގާރ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. 

30 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ