ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވައިޓްބޯޑުތަކާއި ނޯޓިސްބޯޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާގެ ކިލާސްތަކުގައިވާ ވައިޓްބޯޑުތަކާއި ނޯޓިސްބޯޑު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން މި މަދަރުސާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު:GS-30/IUL/2014/23ފ(24-11-2014) އާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާު، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

17-12-2014

ބުދަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

24-12-2012

ބުދަ

10:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

19 ޞަފަރު 1436

11 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ