މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑް ނެގުން

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ސީނިއަރ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފޯމް ލިންކް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

ލިންކް: https://forms.gle/4AmhCqw7Xug3V7TA6

26 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ