މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރު IUL/MQS/1/2023/2 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 31 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3354903 މި ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ