ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކޭޝިއަރ

މަޤާމް :އެސިސްޓެންޓް ކޭޝިއަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

އަސާސީ މުސާރަ: -/3200ރ (ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)

އެލަވަންސް؛

ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %80

އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %60

ފުޑް އެލަވަންސް: -/1500ރ (ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ)

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭތަން: ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ / އިސްކަންދަރު ކޮށި 01، މާލެ

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

ޖީ.ސީ،އީ އޯލެވެލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،

- ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ނުވަތަ 2 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:  މިމަޤާމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2023 ފެބުރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ކަމުގެ ސިޓީ، ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ (އެޓެސްޓް ކުރެވިފައި)، ސީވީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ / އިސްކަންދަރު ކޮށި 01 އަށް ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

# އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3345053 ނަމްބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ