ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމު ކުރުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)468-HR/468/2022/359  އިޢުލާންއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތަތްކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ A2  ޝީޓު އާންމު ކުރީމެވެ. އަދި މި A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ