ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް، އދ. ހަންޏާމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS153/IUL/2023/02 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 29 ޖަނަވަރީ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސްކޫލްގެ އިދާރާގެ 6680837 މި ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ