ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޅ.ނައިފަރު G2/T/01 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

ތާރީޚް: 23 ޖެނުއަރި 2023

 

ޅ.ނައިފަރު G2/T/01 (ތެޔޮގުދަން) އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން

                     

ޅ.ނައިފަރު G2/T/01 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރ: (IUL)327-C/327/2023/14ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބީލަން ފުރިހަމަ ނުވާތީވެ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ. ޅ.ނައިފަރު G2/T/01 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށް 2 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިއިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ، އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުން                   

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ މުއްދަތު:

23 ޖެނުއަރި 2023 އިން 30 ޖެނުއަރި 2023 (13:00) އަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

23 ޖެނުއަރި 2023 އިން 30 ޖެނުއަރި 2023 (13:00) އަށް

ގުޅޭނެ ނަންބަރ:

6620126 އަދި 6620163

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

[email protected] އަދި [email protected] އަށް ސީސީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ:

-/100 (އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާ

ނޯޓް: ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު، ވިޔަފާރީގެ ނަން، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 7790661 އަށް ވައިބަރ އަށް ނުވަތަ [email protected] އީމެއިލް އަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ. އަދި [email protected] އަށް ސީސީ ކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުން:

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް

އެކައުންޓް ނަން: 1370 Revenue 1

އެކައުންޓް ނަންބަރ: 7705700335001

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ:

މި ބިޑާއި ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އެއް ނޯންނާނެ.

 ބީލަން ހުށަހެޅުން                                         

ބީލަމުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ސުން ގަޑި:

31 ޖެނުއަރީ 2023 އަންގާރަ (10:00) އަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މީޓިން އޮންނާނެ ތަން:

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | އެމް.ޕީ.ބީ

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު:

  • ހުށަހަޅާ ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.

ސިޓީ އުރާގެ ބޭރުގައި "ޅ.ނައިފަރު G2/T/01 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން" ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

  • ބީލަންތައް ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.
  • ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި، ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މީޓިން ގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ.

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

މި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނޫނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނެއެވެ

23 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ