ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ( ޕޫލްވޭޖް) މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

15 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ 378/2023/7(IUL) ގައިވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ( ޕޫލްވޭޖް ) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ،ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

25 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ