ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ A2 ފޯމް

މި އިޢުލާންވަނީ 25 ޖަނަވަރީ 2023 08:24 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ GS44/IUL/2022/19 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

24 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ