މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

         ބ.ދޮްންފަން

          ދިވެހިރާއްޖެ

 އިޢުލާން

މިލްކުވެރިކަން

                         ބ.ދޮންފަނު "ސަމަންދަރު" އެވެ.ކިޔާ ބަންޑާރަގޯއްޗާއި، އެގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްކުރާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ހުރިނަމަ، މިއަދުން ފެށިގެން 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން މިކޯޓަށް އެންގެވުމަށް ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

23 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ