ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރު ސެކިއުރިޓީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 14 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑުތައް

80 ޕޮއިންޓް

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގަށް -/6000ރ ، -/7000ރ

70 ޕޮއިންޓް

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގަށް -/7001ރ ، -/8000ރ

10 ޕޮއިންޓް

ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ

10 ޕޮއިންޓް

ތަޖުރިބާ

12 ޞަފަރު 1436

04 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ