ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުދެލީ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމާއިބެހޭ

ބޭނުންވާ ކަންތައް:

#

ބޭނުންވާ ކަންތައް:

1

ޤަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު، އެތެރެއާއި ބޭރު ކުލަލުން

2

ހިނަވާގޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަ ދަވާދުލުން

3

ދެމިސްކިތުގެ ގޭޓް ގައި ވެޔޮއަރުވާ ހަރު ހެދުން

4

ދެމިސްކިތުގެ ގޯތީގައި ބަގީޗާ ކޯރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ގައު އަޅާ ކޯރު ހެދުން 

5

މަސްޖިދުއްރަޙްމަތުގެ ގޯތިތެރެއަށް 1000 ގައު އަޅާ އެތުރުން

6

މަސްޖިދުއްތާސީގެ 6 ގްލޯބް ހަރުކުރުން

7

މަސްޖިދުއްތާސީގެ  ފާރުގައި ހަރުކުރާ 6 ފަންކާ ( ހަރުކޮށް ސޮކެޓްތައް ތިރިއަށް ބަދަލުކުރުން.

8

މަސްޖިދުއްތާސީގެ ކާޕެޓް ބަދަލުކުރުން.

9

މަސްޖިދުއްތާސީގެ ފެން ލީކްވާ 3 ތަނުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން

10

މަސްޖިދުއްރަޙްމަތުގެ ކުރިމަތީ ފެންޑާއެއް ހެދުން

11

މަސްޖިދުއްތާސީގެ އިރު/އުތުރު ކޮޅުގައި ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް ހެދުން

  

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތަކުންކުރެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ   ފަރާތްތަކުން 31 ޖެނުއަރީ 2023 (އަންގާރަ) ދުވަހު ، އިދާރާ ބަންދުވުމުގެ ކުރިން  މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓީވް މުޙައްމަދު އަބްދުލްބާރީ (9640057) އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ