ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މިލްކުވެރިކަން:

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަނުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމަކުން ހދ. ހަނިމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

1. ހދ. ހަނިމާދޫ "ހޯލި" (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 258/2022/40 ގ) އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ރުއްގަސް.

2. ހދ. ހަނިމާދޫ "ތަރި" (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 258/2022/39 ގ) އެވެ ކިޔާ އަމިއްލަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި ރުއްގަސް.

23 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ