ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މަދަރުސާއިން އެކި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވުމާއެކު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އައިޓަމް/ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

18-12-2014

ބުރާސްފަތި

13:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

25-12-2014

ބުރާސްފަތި

13:30

ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިދާރާ

12 ޞަފަރު 1436

04 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ