އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިގުޅޭ:

އިޢުލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިގުޅޭ:

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު (IUL)342/INDIV/2022/142 (12 ޑިސެންބަރު 2022) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް ހަދާ ހިންގުމަށް މިރަށުގެ ގެސްޓްހައުސް ޒޯން 2 ގެ ބިން 1، 9500 (ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ) އަކަފޫޓުގެ ބިން 30 (ތިރީސް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިސްވެ ދެންނެވުނު ނަމްބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 02 ފެބުރުވަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:15 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

              27 ޖުމާދަލްއާޚިރު 1444

19 ޖަނަވަރީ 2023

19 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ