ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮވެގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮވެގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވޭތޯ ބެލުން

މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮވެގެން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއް ވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން މިކޯޓަށް (ފ.ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް) އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރްޙޫމާ ފާޠިމަތު މޫސާ ނަސީމީގެ / ފ. ނިލަންދޫ
18 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ