ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

ފުވައްމުލައް

 

           

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

             

މަޤާމުގެ ނަން: ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 

އަސާސީ މުސާރަ: -/6295 ރުފިޔާ

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:GS44/IUL/2022/19

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 27 ޑިސެންބަރ 2022

 
             
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
   

1

 1001

47

ü

   

2

 1002

34

ü

   

3

 1003

39

ü

   

4

 1004

33

ü

   

 5

1005

21

 

ü

 
             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ([email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (6860002) އަށެވެ.

 

 
 
             

 

 

 

      

 

 

 

 

02 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ