ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރ(ވޭޖް) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝީޓް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް

ފުވައްމުލައް

 

           

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

             

މަޤާމުގެ ނަން: ސްޕޯޓްސް ސްޕަވައިޒަރ (ވޭޖް)

 

އަސާސީ މުސާރަ: -/4465 ރުފިޔާ

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:GS44/IUL/2022/18

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 18 ޑިސެންބަރ 2022

 
             
 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
   

1

 1001

26

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ([email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (6860002) އަށެވެ.

 

 
 
             

 

 

 

 
             

 

 

 

02 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ