މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން:

           މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު ހުރިނަމަ ޢާއިލީ ގޮތުންހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަސަން / ބޮޑުލިބޯގަސްދޮށުގެ ނ. ހޮޅުދޫ

 

06 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1444

29 ޑިސެމްބަރ 2022

29 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ