ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެނަތީޖާ ( ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް/ޕޫލްވޭޖް)

މި އިދާރާއިން ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް 

 

މަޤާމް: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ( ޕޫލްވޭޖް ) 

އިޢުލާން ނަންބަރު: 378/2022/45(IUL)

އިޢުލާންގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޙް: 27 ޑިސެންބަރު 2022

28 ޑިސެންބަރު 2022
ހޯދާ