މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 16 ޑިސެންބަރު 2014 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: P1813B-01-01-Q ދޯނި

  އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: ޝުޢައިބު މުޙައްމަދު/ މިޔުޒިކުގެ، ގދ. މަޑަވެލި (A101520)

26 މުޙައްރަމް 1436

19 ނޮވެންބަރު 2014
ހޯދާ