މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޯތިތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 05 ޑިސެންބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސެކްޝަން އަށް އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ. ނުވަތަ މި އިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެސް ([email protected]) އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މ.ކުއްޅަވައްގެ 3

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.4810

2

މ.އެމް.އެޗް.އޭ ޝޮޕް 2 ނަންބަރު

ޢިމާރާތާއި ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ

އބ/-236

3

މ.އަރީޒް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

އ.4473

29 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ