މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން:

           މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކު ހުރިނަމަ ޢާއިލީ ގޮތުންހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރުޙޫމާ ސިއްތި، ބަގީޗާގެ/ ނ. ހޮޅުދޫ

 

03 ޖުމާދުލްޢޫލާ 1444

27 ނޮވެމްބަރ 2022

27 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ