ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތުގެ އޭ2 ފޯމް ޢާއްމު ކުރުން.

މިސްކޫލުން  05 ނޮވެންބަރު 2022 ގައި ކުރި ނަންބަރު: JS-/2022/104   ޢިއުލާނުުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ފޯމް އާންމުކުރަމެވެ.

މި A2ފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  [email protected]   ނުވަތަ 3011773 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 21 ނޮވެންބަރ 2022

21 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ