ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސެލަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2022/167 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 23 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350711, 3350715  މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ