މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިސްކޯގެ ހެލްތު ސްކީމް ކުރިއަށްގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

 

 

މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި ޕްރިސްކޯގެ މުވައްޒަފުންނާއި މި ފަރާތްތަކުގެ އިމީޑިއެޓް ފެމިލީ މެމްބަރުންނަށް ހެލްތު ސްކީމްއެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑިއަށް މި އޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

29 ނޮވެމްބަރ 2022

އަންގާރަ

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

04 ޑިސެމްބަރ 2022

އާދިއްތަ

14:00

20 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ