ޣާޒީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް - އިޢުލާން ނަންބަރު GZS/2022/131

މިސްކޫލުން ކުރި   އިޢުލާން ނަންބަރުތަކުގެ  GZS/2022/131     އޭ2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ ީ [email protected]  އަށެވެ

17 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ