ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކަލާފާނު ސްކޫލް
  ދިވެހިރާއްޖެ

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު 

މަޤާމުގެ ނަން:               ދިވެހި ޓީޗަރ

އަސާސީ މުސާރަ:            12409 - 9214 ރުފިޔާ (އިއުލާނުގައި ތަފްޞީލް ހިމެނިފައި)

އިޢުލާނު ނަންބަރު:           KS-R/IUL/2022/87

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:     16 ނޮވެންބަރު 2022               ގަޑި:  13:00

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

KS/DHI/2022/87-01

34

 

2

KS/DHI/2022/87-02

36

 

3

KS/DHI/2022/87-03

36

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (3326607) އަށެވެ.

 17 ނޮވެންބަރު 2022

 

17 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ