މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

                       ރ. ކަނދޮޅުދޫ ނޫރަލީގެ ޙުސައިން ސިފާޙު (އައި.ޑީ.ކާޑު ކާޑުނަމްބަރު:A354559)) ގެ ނަން " " ޙުސައިން ޝިފާޢު ޢަބްދުﷲ " ނަމަށް 15-11-2022 ގައި ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                         23 ރަބިޢުލްއާޚިރު 1444

                         17 ނޮވެމްބަރ  2022

17 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ