ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެތަމެޓިކްސް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2022/157 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 21 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350714، 3350728 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ