މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުމަށް

މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްނަމަ އެކަން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

  1. އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙުސައިން، ބަގީޗާގެ/ ނ. ހޮޅުދޫ
15 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ