ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/83) ގެ A2 ޝީޓް

މި އިޢުލާންވަނީ 15 ނޮވެންބަރު 2022 12:01 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 
މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (KS-R/IUL/2022/79) ގެ A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.
15 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ