ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

01 ޖަނަވަރީ 2023 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2023 އަށް މިސްކޫލަށް ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މި ސްކޫލާއި ކައިރި ސަރަޙައްދަކުން ކުޑަވެގެން 144 އަކަފޫޓުގެ ގުދަނެއް ކުއްޔަށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 27 ނޮވެމްބަރު 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 07 ޑިސެންބަރ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:00 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    

 

20 ރަބީޢުލްއާޚިރ 1444

14 ނޮވެމްބަރ 2022

14 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ