މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަން ބަދަކުކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

                             ރ. ދުވާފަރު ލަކީތްރީ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް (އައި.ޑީ.ކާޑު ކާޑުނަމްބަރު:A241630) ގެ ނަން       " މުޙައްމަދު ޝަފްރާޒް އިސްމާޢީލް" ނަމަށް 09-11-2022 ގައި ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                         16 ރަބިޢުލްއާޚިރު 1444

                          10 ނޮވެމްބަރ  2022

14 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ