ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.މާމެންދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުން

ލ.މާމެންދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުން

 

ލ.މާމެންދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ މިއިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު:

 (IUL)403-A/403/2022/146 (04 ސެޕްޓެންބަރު 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް ޢާންމު ކުރީމެވެ. އިވެލުއޭޝަން ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 16 ނޮވެންބަރު 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ނުވަތަ އިދާރާގެ އީމެއިލް  [email protected] އަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

10 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ