ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން - އޮކްޓޫބަރު 2022

(IUL)196-C/1/2022/65 :ނަންބަރު 
 
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން - އޮކްޓޫބަރު 2022
 
  މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.
 
16 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444
 
10 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ