މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފިސަރ ގރ-01 - ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. މާލެ

މަޤާމު: އޮފިސަރ ގރ-01

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 11،000.00ރ - 12،000.00ރ އާއި ދެމެދު

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ   ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން : ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް  ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިން 03 މާއްދާއިން ފާސްވެފައި   ވުމާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ ހުނަރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

 ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

  1. ކުންފުނީގެ ސޭލްސް ޔުނިޓްތަކުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާ ޝިފްޓް ނިމޭގަޑީ ހަވާލުވުން
  2. ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން 
  3. ބެންކުން ފައިސާނެގުމާއި ޖަމާކުރުން
  4. މަޤާމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާނަމަ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން (ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ

ލިޔުން ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 20 ނޮވެމްބަރ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:[email protected]

08 ނޮވެންބަރު 2022
ހޯދާ